Nyheter i deklarationen 2023

Snart är det deklarationsdags och vi har därför sammanställt en lista med några av de viktigaste nyheterna som påverkar deklarationen 2023. Vi tar också upp en del ändringar på några utvalda deklarationsblanketter.

Nya skatteregler

I årets deklaration gäller följande nya skatteregler:

 • Skattereduktion för avgift till a-kassan. Skattereduktionen innebär ca 400 kr i skattesänkning för de flesta av medlemmarna i en a-kassa.
 • Förstärkt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning. Skattereduktionen är utformad på motsvarande sätt som beräkningen av jobbskatteavdraget med undantaget att det inte finns nivåer för skattereduktionens storlek för underlag som överstiger 8,08 prisbasbelopp och att skattereduktionen alltid ska uppgå till minst 4,5% av underlaget x kommunalskattesatsen.
 • Förstärkt jobbskatteavdrag med fokus på de med låga och medelstora inkomster. Alla som jobbar får sänkt skatt och de som jobbar heltid kommer att få en sänkt skatt med 150 kr per månad.
 • Sänkt skatt för pensionärer genom en höjning av grundavdraget för personer över 65 år. Sänkt skatt för pensionärer genom att höja grundavdraget för personer över 65 år. Sänkningen innebär att de som har en pension på 13 000 kr per månad får ca 1 800 kr mer i plånboken varje år (150 kr per månad).
 • Tillfällig skattereduktion pga pandemin. Den tillfälliga skattereduktion för arbetsinkomster på grund av coronapandemin som infördes under beskattningsåret 2021 gäller även under 2022. Kravet för att få skattereduktion är att arbetsinkomsterna överstiger 60 000 kr och understiger 500 000 kr per år.
 • Utökad skattereduktion för gåva. Skattereduktionen är 25% av underlaget. För 2021 gällde att reduktionen högst får uppgå till 1 500 kr per år vilket motsvarar ett gåvovärde på 6 000 kr. För 2022 (deklarationen 2023) är beloppsgränsen 12 000 kr, vilket innebär att skattereduktionen för gåvor maximalt kan uppgå till 3 000 kr.
 • Skattereduktion på inventarieköp. Reduktionen är 3,9% av anskaffningsvärdet och för att få reduktion finns ett krav på att inventarierna behålls under en viss tid. För att få skattereduktion krävs att inventarierna fortfarande tillhör näringsverksamheten det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare.

Observera att följande regler inte gäller förrän vid nästa deklaration:

 • Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre
 • Höjd skattereduktion på solceller
 • Höjd skattefri milersättning

Nyheter i deklarationsblanketterna

 • INK1: Det finns ett nytt fält under Underlag för skattereduktion, Inventarieinköp under 2021 (17.1).
 • INK2 Blanketten har fått tre nya fält – Kreditinstituts underlag för riskskatt (1.3), Förnybar el (1.16) och Inventarieinköp under 2021 (1.17).
 • INK2S Blankett INK2S har fått ett nytt fält (4.14b) Reduktion av outnyttjat underskott med hänsyn till beloppsspärr, ackord, konkurs m.m.
 • INK3: Det finns två nya fält på INK3, Förnybar el (1.15) och Inventarieinköp under 2021 (1.16).
 • K2, K5, K6 och K9 På dessa blanketter är det ändrad hantering vid ifyllande av ersättningsbostadens inköpspris m.m. Tidigare fylldes totalbelopp i och summerades för att sedan bli deklarantens andel utifrån ägd andel. Numera ska deklaranten ange sin del av inköpspris samt utgifter för ny-till eller ombyggnad. Ägarprocenten är numera bara en upplysning.
 • INK3SUS/3SUF En kryssruta har lagts till framför ”Annan likvärdig verksamhet”, under rubrikerna Föreningens/trossamfundets ändamål enligt stadgarna och Stiftelsens ändamål enligt stadgarna.